Тел. +359 888745238

                                       E- mail: nadya.markova@gmail.com

Д-р Надя Маркова завършва медицина (МИ, Плевен) и придобива медицинска специалност „Клинична микробиология“. Защитава дисертация и получава академична длъжност „доцент“  в Институт по Микробиология към Българска академия на науките, където работи като изследовател- микробиолог повече от 30 години. Създава иновативна методика за откриване и изолиране на  Л-форми ( варианти на микроби без клетъчни стени) от човешка кръв. Методиката и резултатите от последните изследвания са рецензирани от експерти и публикувани в следните престижни  международни списания.

References:

1.Markova N. L-form bacteria cohabitants in human blood: significance for health and diseases. Discovery medicine. 2017 May 28;23(128):305-13.

2.Markova N. Dysbiotic microbiota in autistic children and their mothers: persistence of fungal and bacterial wall-deficient L-form variants in blood. Scientific Reports. 2019 Sep 16;9(1):13401. doi: 10.1038/s41598-019-49768-9.

Author information

Institute of Microbiology, Department of Infectious Microbiology, Bulgarian Academy of Sciences, Acad. G. Bonchev str. 26, Sofia, 1113, Bulgaria. nadya.markova@gmail.com.