автор: JOSE MARQUES LOPES, PHD

Бе установено, че лечението със стволови клетки от човешка пъпна връв е безопасно и води до устойчиво подобрение както по отношение на двигателните нарушения, така и по отношение на мозъчите лезии, при пациенти с МС.

Проучването, Clinical feasibility of umbilical cord tissue-derived mesenchymal stem cells in the treatment of multiple sclerosis,”е публикувано в Journal of Translational Medicine.

Въпреки, че съвременните лечения за МС успяват да намалят броя на пристъпите и да забавят хода на болестта, те не са в състояние да възстановят уврежданията на нервните клетки, или на миелина, протективната обвивка на нервните влакна.

Мезенхималните стволови клетки (MSCs) са възрастни стволови кллетки, намиращи се в множество тъкани, като пъпна връв, костен мозък, и в мастите. Тези клетки са в състояние да узреят в костни, хрущялни, мускулни и мастни тъканни клетки.

Мезенхималните стволови клетки могат да потиснат имуно-медиираните процеси. На практика, MSCs произхождащи от пъпната връв, имат високата способност да растът и се умножават, да засилват продукцията на растежни фактори и притежават превъзходна терапевтична активност, в сравнение с други мезенхимални стволови клетки.

Различни клинични проучвания показват, че MSCs могат безопасно да лекуват определени имунни и възпалителни състояния, включително МС.

Екипът от изследователи по-рано демонстрира, че MSCs подобряват когнитивната и двигателна функция.

Последни проучвания с мезенхимални клетки от пъпната връв или плацентата показват леки или умерено изразени нежелани реакции, както и подобрение в степента на двигателните нарушения.

Изследователи от Института за стволови клетки в Панама направиха едногодишно фаза I/2 клинично проучване (NCT02034188), целящо да установи ефикасността и безопасността от приложението на мезенхимални клетки от пъпната връв при пациенти с МС.

Проучването включва 20 пациенти с МС на средна възраст 41 години, 60% от които жени. Петнадесет пациенти са с ПРМС, 4 с ППМС и един с ВПМС. Средната продължителнос на заболяването е била 7.7 години.

Проследяването включва оценка на мозъчните лезии с МРТ, както и на двигателните нарушения на базата на скалата по Куртске(EDSS), както и валидирани МС тестове за неврологична функция, функция на ръцете, мобилност и качество на живот.

Пациентите не са докладвали каквито и да било сериозни нежелани реакции. Имало е леки оплаквания от главоболие и умора, които са чести при МС.

Значими подобрения са установени 1 месец след лечението, особено по отношение на степента на двигателните нарушения, способността да се служи с ръцете, средното време за придвижване, както и по отношение на тазово-резервоарни, чревни и сексуална дисфункции. Пациентите докладват и за подобрено качество на живот.

МРТ находката след 1 година описва неактивни лезии при 15 от 18 проследени пациенти. При 1 пациент е установено почти напълно изчезване на лезиите в мозъка, което е забележително, споделят изследователите.

След 1 година подобренията от лечението се запазват и се изразяват в подобрена възможност за ходене и работа без помощ.

„Потенциалната категорична полза от приложението на мезенхимални стволови клетки от пъпната връв на 1-вимесец и задържаща се по отношение на множеството категории симптоми, е в контраст със съвременните лечения за МС, които се прилагат ежедневно или седмично.“ считат изследователите

„Безопасността на това лечение е другата полза в сравнение със съществуващите терапии“, споделя екипът.