Резюме

Доказано е съществуването на  микробиота в кръвта, съставена от микробни варианти без клетъчни стени (Л-форми). Последно изследване на  Надя Маркова, учен от Институт по Микробиология към Българска Академия на Науките открива връзка между аутизма и присъствие в кръвта на лишени от стени   микробни варианти (Л-форми ), сред които и причинителят на аспергилозата.

 _________________________________________________________________________

Последно изследване на доц. д-р Надя Маркова, публикувано в престижното списание Scientific Reports-Nature Publishing Group (Dysbiotic microbiota in autistic children and their mothers: persistence of fungal and bacterial wall-deficient L-form variants in blood Markova N. Scientific Reports. 2019 Sep 16;9(1):13401; https://www.nature.com/articles/s41598-019-49768-) е първото по рода си в света, което революционизира представите за съществуване на  кръвна микробиота, съставена от микробни варианти без клетъчни стени (Л-форми). Авторката убедително доказа, че Л-формите  са  част от вътрешния микробен свят, с който живеем. Тя открива, че кръвната микробиота  при деца с  аутизъм и техните майки е „дисбиотична“, а водеща  и важна находка е наличието в кръвта им на варианти без стени (Л-форми) на условно-патогенни бактерии и гъбни причинители, сред които водещ е Aspergillus fumigatus. Повишените специфични антитела (IgG, IgM и IgA) срещу гъбния причинител в серума на изследваните деца с аутизъм, заедно с типични морфологични находки и културален растеж  са се оказали решаващ аргумент за доказано присъствие на Aspergillus fumigatus в кръвта. Авторката дефинира  присъствието на живи и със съхранена  метаболитна активност гъбни Л-форми в кръвта като  скрита колонизация или състояние на  „мълчалива аспергилоза“. На базата на  предишни нейни проучвания в колектив с други учени (Dimova et al. 2017; Markova et al. 2016)  доказващи трансплацентарното предаване на  L-форми  по вертикален път от майка на дете, тя предполага, че  децата с аутизъм може би се раждат  вече колонизирани с гъбния причинител, а „мълчаливата аспергилоза“ вероятно допринася или е водеща причина за  смущения в развитието на нервната система и възникване на аутизъм в ранната детска възраст. Присъствието на метаболитно активни гъбни елементи води до отделяне на микотоксини и други продукти, които оказват имуносупресивни и  невротоксични ефекти. Може да се предположи, че в резултат на потиснатия имунитет, най-вероятнои под влияние на гъбното присъствие, се създават условия за навлизане  в кръвната на условно-патогенни бактерии и присъствие в циркулацията на техните  безстенни варианти (Л-форми).Създава се порочен кръг от взаимовлияния между гъбното присъствие, потиснатия имунитет и полибактериалната инвазия. Според авторката на хипотеза, изложена в предшестваща  нейна публикация (Markova N. L-form bacteria cohabitants in human blood: significance for health and diseases. Discovery medicine. 2017 May 28;23(128):305-13. http://www.discoverymedicine.com/Nadya-Markova/2017/05/l-form-bacteria-cohabitants-in-human-blood-significance-for-health-and-diseases/), кръвта на всички хора е поселена нормално от бактериални Л-форми (бактерии без клетъчни стени). При здравите хора те са в балансирано съотношение помежду си, и в балансиран статус с имунната система, т.е става въпрос за еубиотична микробиота. Заедно с нормалните Л-форми в кръвта могат да се подвизават и Л-форми на патогенни или условно-патогенни микроби. За разлика от „еубиотичната“, „дисбиотичната“ кръвна микробиота се появява, когато балансът е нарушен и има излишък от Л-варианти на опортюнистични (условно-патогенни) микроби, нахлуващи от външната микробиота, т.е. от всички места на тялото, които контактуват с външната среда.

Изследването формира нова концепция и обещаващ различен подход за превенция и лечение на аутизма.  Доц. Маркова продължава и разширява своите изследвания върху кръвна микробиота на пациенти с автоимунни, невродегенеративни и ендокринни заболявания. Резултатите от проучванията и при  хора с множествена склероза (МС), болестта на Паркинсон, псориазис,  диабет и други  разкриват  прояви на „дисбиотична“ кръвна микробиота, в основата на която са Л-форми на различни опортюнистични бактерии и гъбни причинители. Изследователката е на мнение, че кръвната микробиота се  формира  в резултат на двупосочно взаимодействие на човека с окръжаващата го външна среда и е в динамично равновесие с вътрешната хомеостаза на организма. Имунната система играе основна роля в поддържане на този баланс и  има съществено значение за здравния статус при индивида. Нарушения в индивидуалната и уникална за всеки човек кръвна микробиота  е отправна точка за възникване на болести. Не е възможно да се лекува истински без ясна представа за това кои микроби са причина за тези нарушения и за произтичащите от това болестни симптоми.              

Оценката на кръвната микробиота с помощта на иновативна методология за изолиране, култивиране и идентифициране на микробни Л-форми от кръв очертава бъдещи възможности от диагностично и прогностично значение за патологичните процеси, протичащи в организма, както и за разгадаване на микробната етиопатогенеза.

References:

Markova N. Dysbiotic microbiota in autistic children and their mothers: persistence of fungal and bacterial wall-deficient L-form variants in blood. Scientific Reports. 2019 Sep 16;9(1):13401. doi: 10.1038/s41598-019-49768-9.

https://www.nature.com/articles/s41598-019-49768-

Markova N. L-form bacteria cohabitants in human blood: significance for health and diseases. Discovery medicine. 2017 May 28;23(128):305-13. http://www.discoverymedicine.com/Nadya-Markova/2017/05/l-form-bacteria-cohabitants-in-human-blood-significance-for-health-and-diseases/

Dimova, T., A. Terzieva, L. Djerov, V. Dimitrova, A. Nikolov, P. Grozdanov, and N. Markova. “Mother-to-newborn transmission of mycobacterial L-forms and Vδ2 T-cell response in placentobiome of BCG-vaccinated pregnant women.” Scientific reports 7, no. 1 (2017): 17366. https://www.nature.com/articles/s41598-017-17644-z

Markova, N., Slavchev, G., Djerov, L., Nikolov, A. and Dimova, T., 2016. Mycobacterial L-forms are found in cord blood: A potential vertical transmission of BCG from vaccinated mothers. Human vaccines & immunotherapeutics, 12(10), pp.2565-2571.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645515.2016.1193658